หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของงานเวชระเบียน รพ.ราชบุรี จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบข้อคำถามตามความเป็นจริง
ตามแบบฟอร์มนี้ สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี
  1. โดยผู้รับบริการ ท่านสามารถ Key ด้วยตัวท่านเอง http://djphapho11.blogspot.com/p/blog-page.html
  2. โดยเจ้าหน้าที่เวชระเบียน ที่สำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการ แล้ว Key ลงในแบบลงทะเบียน นี้http://djphapho11.blogspot.com/p/blog-page.html.